SØNDAG
Advent – Jesus, den evige kjærlighet, går fra dør til dør og venter på å få slippe inn i våre hjerter. Jesus kjenner deg og elsker deg. Han banker på hos deg. Kan du skjelne Hans stemme fra alle de andre nå i travelheten før jul? Han ber deg om én ting, nemlig om kjærlighet. Hvorfor? Fordi Han elsker deg. Derfor venter Han på at du elsker Ham igjen. Hvis du lukker Ham kjærlig inn i ditt hjerte, innretter deg etter Guds bud og gjør Hans vilje, begynner noe helt nytt i ditt liv. Denne erfaringen har mange gjort. Mennesker som har vært ulykkelige og plaget av depresjoner, har fått livsgleden tilbake. Mange som har vært bundet i synd, er blitt fri. De har fått se en løsning på problemene.
Jesus står foran deg og spør: Tar du imot meg? Vil du slippe meg inn? Jeg kommer ikke til å skuffe deg. Jeg stiller din innerste lengsel. Jeg gir deg det sanne liv, glede og fred.

MANDAG
Advent – vi venter på Jesus og ser fram til at Han skal komme. Vi trenger Jesus, hver og en av oss. Det er så mørkt i verden, hat og strid råder på jorden, synden triumferer og får mange mennesker til å fortvile. Synden ødelegger livet og kommer en gang til å ødelegge hele jorden.
Derfor trenger vi Jesus, Han som også i dag kommer inn i mørket med sitt lys. Han som er livet selv, vil ta inn hos deg. I denne juletiden vil Jesus komme til deg og fylle ditt liv med fred og glede. Han ber deg: Slipp meg inn! La meg ikke bli stående utenfor som i Betlehem da jeg ikke fant noe herberge. Lev i forventning om at jeg kommer til deg i julen, for jeg har deg kjær og vil hjelpe deg. ­

TIRSDAG
Kanskje julen bare er et vakkert eventyr for deg? Hvem er julen blitt en realitet for? Bare for den som tar Jesu løfte på alvor når Han sier at Han vil komme til oss og gjøre oss lykkelige. Den som venter det, skal erfare det.
Men skal vi kunne erfare den store gleden Jesus vil gi oss, kan vi ikke bare slippe Ham inn i tankene, men nå åpne hjertet for Ham. Det innebærer også at vi bekjenner hvor vi har sviktet og gjort oss skyldige overfor Gud og mennesker. Da skal vi få oppleve at Kristus er kommet, Frelseren som tilgir synd, løser floker og hjelper oss. Det er det bare Jesus som kan, og Han vil gjøre det, slik at julen kan bli en stor gledesfest for oss.
Så prøv selv! Ta imot Jesus og gå til Ham med alle dine synder. Da skal det bli en realitet også i ditt liv: Han lever, Han elsker deg. Han som du kanskje lenge har ventet på, vil komme og gjøre deg lykkelig.

ONSDAG
Jesus kom en gang til verden. Men Han kom ikke bare den gang. Han lever og vil komme til oss mennesker i dag. Hvorfor er det da så mange Han ikke kommer til? Grunnen er at Han ikke tvinger noen til å ta imot Ham. Han er den evige kjærlighet og venter på at vi elsker Ham igjen, for sann kjærlighet bærer frivillighetens adelsmerke.
Gi Jesus din kjærlighet, så skal du oppleve at Han kommer deg nær. Vis Ham nå i julen at du elsker Ham. Kom til Ham i bønn. Syng sanger der du takker og lovpriser Ham. Gi Ham dine offergaver slik som vismennene fra Østen. Da vil Jesus svare deg, og det skal bli jul for deg i ordets egentlige betydning.

TORSDAG
«For et barn er oss født … Herreveldet er lagt på hans skulder.» Jesaja 9,6
For et under! Det er nesten ikke til å fatte. Der i krybben ligger et lite barn – som samtidig er hele verdens hersker! Hans herrevelde skal bli stort, og i Hans rike råder rettferdighet, fred, kjærlighet og glede. Hvem skulle ikke ønske å være borger av dette riket?
Så er Jesu kall til oss der Han ligger som et lite barn i krybben: Kom til meg, dere som lider under denne verdens herredømme. Hos meg skal dere finne den freden, gleden og kjærligheten dere lengter etter. Så utøs hjertet for meg og fortell meg alt som tynger dere.
Jesus forstår oss. Han kommer oss til hjelp så sant vi gir slipp på alt som skiller oss fra Ham og kommer til Ham med alle våre synder, for Han døde på korset for å bære dem bort. Da har vi fri adgang til Ham, og kjærligheten fra Hans hjerte kan strømme imot oss. Denne kjærligheten omgir oss og fyller oss med frimodighet og håp.

FREDAG
Julen – en gledesfest! Våre hjerter tørster etter glede, for så ofte er vi nedtrykte. Men i denne hellige natt kom Han som er større enn alle våre byrder, Jesus. Han er den eneste som makter å løfte dem av oss. Legg dem på Ham! Han venter på deg og vil gi deg gleden du lengter etter.
Men det er en betingelse for å kunne ta imot denne gleden. Vær ikke opprørsk. Prøv ikke å riste av deg det som er tungt. Si ja til det i tillit til Guds kjærlighet, enten det er sykdom, ensomhet, vanskeligheter i forholdet til medmennesker, problemer i familien eller på arbeidsplassen. Da bærer Han byrdene sammen med deg og kommer deg nær. Han tilbyr deg å gjøre et vidunderlig bytte: Han tar selv på seg det som er så tyngende i lidelsen, og gir deg i stedet sin glede. Og denne gleden skal aldri tas fra deg (Joh. 16, 22).

LØRDAG
Det er jul på vår mørke jord.
Mørket synes helt å ta overhånd.
Julens glede når nesten ikke inn til oss.

Men nettopp i denne tiden lyder en sang:

Jesus barn, du til oss kommer
med ditt lys i natt og nød.
Her på jord slår midnattstimen,
verden går mot dom og død.

Men ditt klare lys det skinner
midt i syndens natt og gru.
Verden med triumf befries,
over døden seirer du.

Er det sant? Skinner dette lyset virkelig sterkere? Ja, noe av himmelens glede og glans bryter fram allerede her på jorden hvis vi stoler fullt og fast på Gud og legger vår vilje i Hans vilje nettopp når vi egentlig ønsker og vil noe helt annet. Da strømmer freden inn i vårt hjerte. Jesus kommer oss så nær som aldri før. Og vi får oppleve en jul da lyset fra barnet i krybben strømmer inn i vårt hjerte. Gud lar aldri lidelsen være det siste, men herligheten og gleden, for Gud er kjærlighet.

M. Basilea Schlink